JJ-audio

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

ฉมามาศ ธนกรวุฒิโชติ

006-2-69666-9

( ออมทรัพย์ )

ktb

ธนาคารกรุงไทย

ฉมามาศ ธนกรวุฒิโชติ

045-0-07117-0

( ออมทรัพย์ )